กรมเจ้าท่า เพิ่มความเข้มงวดมาตการ รับมือการระบาดเชื้อโคโรนา 2019 รอบใหม่ในประเทศไทย เฝ้าระวังการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการระบาดรอบใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมประกาศล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 รวมถึง กทม. ได้ออกมาตรการป้องกันรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการเดินทางทางน้ำ ได้สั่งการ ให้เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินการตามประกาศของกรมเจ้าท่า โดยให้ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือ ปฏิบัติ ดังนี้

1. เพิ่มความถี่ทำความสะอาดตัวเรือ ท่าเรือ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน
2. จัดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือไว้บนเรือ และท่าเรือ
3. ผู้ปฎิบัติหน้าที่ และพนักงานประจำท่าเรือต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4. กำหนดจัดที่นั่งหรือยืน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing โดยเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
5. วัดอุณหภูมิคนประจำเรือ และผู้โดยสารทุกคนครั้งที่ใช้บริการ หากพบมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ รีบแจ้งไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์หมายเลข 1422 และตรวจสอบให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้บริการ หากพบผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเรือออกจากท่าเทียบเรือโดยเด็ดขาด
6. ควบคุมจำนวนผู้โดยสารโดยให้บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินจำนวนตามใบอนุญาตใช้เรือกำหนด
7. กรณีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศในเรือโดยสาร ต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

นอกจากนี้ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ให้เข้มงวดและปฎิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า และมาตรการตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. ตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิประชาชนผู้มาติดต่อราชการทุกครั้ง บริเวณท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่าและบริเวณหน้ากรมเจ้าท่า
2. จัดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือตั้งประจำจุดคัดกรอง และบริเวณที่ให้บริการประชาชน
3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
4. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในจุดให้บริการประชาชนและสำนักงาน
5. กำหนดจัดที่นั่งและยืน เว้นระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
6. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ แสกนแอพไทยชนะทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนโรค
7. เจ้าหน้าที่พนักงานประจำท่า ต้องเข้มงวดขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนที่ใช้บริการโดยสารทางน้ำ จะต้องสวมใส่หน้ากากก่อนลงเรือทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หากพบไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ห้ามผูเโดยสารลงเรือเด็ดขาด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางน้ำทุกท่าน และผู้ที่มาติดต่อราชการ ให้ปฎิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า และเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดการระบาดรอบใหม่ในประเทศไทย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำท่าเทียบเรือ และบริการประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้มาใช้บริการ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และรักษาเว้นระยะห่างทางสังคม หากสังพบเห็นผู้โดยสารมีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ป่วยในเบื้องต้น โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1422 สายด่วนโควิด19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข โดยประชาชนผู้ใช้บริการทางน้ำสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1199 เจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง

—————–