การรถไฟฯ จัดแผนอำนวยความสะดวก พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ผู้โดยสารทั่วประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ การรถไฟฯ ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมาก ควบคู่กับการใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุด ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ผู้ใช้บริการ ในบริเวณสถานีสำคัญ และขบวนรถโดยสาร เพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรถจักรรถพ่วง ตามเขตแขวงต่างๆ และสถานีสำคัญๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนมีการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการโดยสารและการขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ เพื่อให้ผู้โดยสาร และประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และมีรถโดยสารได้อย่างเพียงพอ ไม่เกิดปัญหาตกค้าง

ขณะเดียวกัน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดมีการระบาดไปทั่วในหลายจังหวัด การรถไฟฯ ได้มีการประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สูงสุดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร พร้อมกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟ ขบวนรถโดยสาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์สม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขบวนรถโดยสารทั้งสถานีต้นทางและปลายทางทุกครั้ง


ขณะเดียวกันให้เพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น โดยให้ทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขาทุก 3 วัน รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันทุก 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ทั้งบริเวณสถานีรถไฟ หรือบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือ ศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

—————————-