กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน งดการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดและงดให้บุคคลภายนอกเข้าทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน

📢 จากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน และงดการญาติเยี่ยมแบบใกล้ชิด โดยให้ใช้ระบบญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference หรือทางโซเชียลมีเดีย (Line/Messenger) โดยให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ‼️😷

—————————-