กรมการค้าภายใน จัดระบบตลาดกุ้ง เพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส่งผลให้มีการประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นแหล่งการค้าสินค้าประมงสำคัญของประเทศ ครอบคลุมทั้งตลาดกลางและกิจการห้องเย็นที่กระจายสินค้าประมงจำหน่ายเข้าสู่ตลาดภายในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของหมวดสินค้าประมง

เพื่อเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อการค้าสินค้ากุ้งที่เหมาะสม กรมการค้าภายในจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานกุ้ง ทั้งส่วนราชการ องค์กรผู้เลี้ยงกุ้ง และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยพร้อมสมาชิกซึ่งเป็นผู้ค้าและผู้ส่งออกกุ้งสำคัญของประเทศ มาหารือในวันนี้

ข้อสรุปจากการประชุม ทุกภาคส่วนจะร่วมขับเคลื่อนมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ที่เป็นแหล่งรายได้จากการส่งออกกุ้งไปจำหน่ายทั่วโลก ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนี้

  1. กรมการค้าภายในร่วมกับกรมประมง สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย และองค์การสะพานปลา จัดหาตลาดที่มีความพร้อม ด้านสถานที่ และถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าประมงชั่วคราว ในช่วงที่ตลาดกุ้งทะเลไทย ปิดดำเนินการ
  2. ตลาดกลาง ตลาดไท ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง สมาคมภัตตาคารไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ตอบรับมาตรการเชื่อมโยงการซื้อขายกุ้งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนคนกลาง
  3. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยสมาชิกสมาคม ยืนยันรับซื้อผลผลิตกุ้งคุณภาพ ตามกลไกการค้าปกติ ในราคาตามคุณภาพที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร
  4. เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกเครือข่าย วางแผนบริหารจัดการสมดุลอุปทานกุ้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งโดยรวม โดยชะลอการจับกุ้งจำหน่าย ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลง
  5. สำหรับความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหาร กรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงข้อมูลการสอบสวนโรคชัดเจนว่า เป็นการติดต่อจากคนสู่คน ซึ่งอาหารทะเล กุ้ง และอาหารอื่นที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
  6. หน่วยงานด้านสาธารณสุข อาทิกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร มีแผนร่วมตรวจสุขภาพของผู้ค้า และบุคลากรในตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดสด
  7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยทูตพาณิชย์ 57 ประเทศ สร้างการรับรู้และชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ของไทย ซึ่งพบว่า ผู้นำเข้ายังให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าอาหารทะเล และสินค้าจากประเทศไทย

………………………………..