เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ภายใต้แนวความคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาที่ดินร่วมสนองงานโครงการหลวงในการฟื้นฟูและวางแผนเขตใช้ที่ดินให้เหมาะสมในการรักษาป่า อนุรักษ์และน้ำ และพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ งานโครงการหลวง 2563 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดอยคำ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 นี้

………………………………….