ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี ผู้บริหารเ ส.ป.ก. ร่วมประชุม อาทิ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นไปในทิศทางและแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ส.ป.ก. ดำนินการเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของกระบวนการและขั้นตอนต่างๆให้กับประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบาย ทั้ง ๙ ด้าน

———–