สธ.ขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2564 มุ่งเน้น 9 เรื่องสำคัญ ด้วยหลักการทำงาน H-SMILE

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายปี 2564 โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และมุ่งเน้น 9 เรื่องสำคัญ โดยใช้หลักการทำงาน H-SMILE พร้อมติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2564
ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ซึ่งได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีนโยบายที่มุ่งเน้น 9 เรื่องสำคัญ คือ ยกระดับระบบบริการปฐมภูมิ และอสม. ให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม

ด้านสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ สนับสนุนการเข้าถึงสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัย มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้นอาหาร ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพดี รองรับวิกฤติโรคโควิด 19 และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลักดัน 30 บาท รักษาทุกที่ ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ มุ่งเน้นดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก ให้หลักธรรมาภิบาลบริหารงาน และองค์กรต้นแบบสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (2P Safety)

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ใช้หลักการทำงาน H–SMILE คือ Health: บุคลากรเป็น Health Model ที่ดี ใส่ใจสุขภาพประชาชน Seamless: ทำงานไร้รอยต่อทุกพื้นที่ ทุกมิติ Mate: มีเพื่อน มีทีม มีเครือข่าย Integrate: คิดและทำอย่างบูรณาการด้วยเป้าหมายเดียวกัน Life: เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคน สร้างงาน ด้วยใจและปัญญา และ Encourage: เสริมพลัง เพื่อก้าวผ่านความท้าทายนำไปสู่ “คนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

ทั้งนี้ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือ PA ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานให้เกิด ความสำเร็จตามเป้าหมาย และทำงานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน

—————————–