ก.แรงงาน จับมือมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส่งเสริมการลดอัตราการป่วยจากโรคมะเร็งเต้านมแก่บุคลากร

กระทรวงแรงงาน นำโดยสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน จับมือมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงแรงงานสืบสานพระราชปณิธานถวายสมเด็จย่า “หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม” ส่งเสริมการลดอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของกระทรวงแรงงานและสมาชิกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. รศ.ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงแรงงานสืบสานพระราชปณิธานถวายสมเด็จย่า “หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงสำอางค์  คุรุรัตน์พันธ์ รองประธานศูนย์ถันยรักษ์ ให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่ผู้มาร่วมงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

โครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงแรงงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม” จัดโดย กระทรวงแรงงาน และ สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเชิงสาธิต การตรวจคัดกรองด้วยรถเคลื่อนที่โดยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตาซาวด์ และการถาม – ตอบ ข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการที่จะให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิถันยรักษ์ ในการเป็นผู้นำการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมครบวงจรที่ทันสมัยและเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันมะเร็งเต้านม เพื่อให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ รวมถึงสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ทำให้ช่วยลดอัตราการเกิดโรค อัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคมะเร็งลงได้ และช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรของกระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงานและสมาชิกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน