พม. จัดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” ร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

วันที่ 9 เม.ย.61 เวลา 13.30 น. ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พม. ห่วงใยเดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคม     และหน่วยงานภายในกระทรวง พม. โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการเดินแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ สายด่วน 1300 และภารกิจของกระทรวง พม. และมุ่งหวังให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการ และถือเป็นการร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักด้านสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ “พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” โดยมีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เป็นกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่อย่างบูรณาการ และเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้โดยลำพัง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชากรมีความหลากหลาย ส่งผลให้สภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันช่วยให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลืออย่างทันต่อสภาพปัญหาและความต้องการ

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และเป็นเทศกาลสำคัญของประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง โดยใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้จัดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” โดยมาร่วมส่งพี่น้องประชาชน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจ การบริการ และช่องทางการเข้าถึงบริการของกระทรวง พม. โดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300  ที่เป็นหน่วยงานรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหาสังคมต่างๆ ผ่านสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการครอบคลุม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และตรงตามสภาพปัญหา