สรุปการประชุม คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 2/2563ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. กำหนดมาตรการเฉพาะหน้าในระยะสั้นเพื่อควบคุมป้องกันการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดและ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการยกระดับมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาวิกฤต

2. วันที่ 24-29 ธันวาคม 2563 คาดการณ์ว่าสภาพอุตุนิยมวิทยาจะทำให้ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น เห็นควรให้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการดำเนินการแบ่งเป็น ลดแหล่งกำเนิด ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งมาตรการแก้ไขปัญหาตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้แก่

• ระดับที่ 1 “ลดแหล่งกำเนิด (<50 มคก./ลบม )

• ระดับที่ 2 “หยุดยั้งปัญหา” (51-75 มคก./ลบม.) ให้หน่วยงานยกระดับมาตรการตามภารกิจให้เข้มงวดขึ้น ให้โรงเรียนเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของนักเรียนเด็กเล็ก และนักเรียนที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด พิจารณายกเลิกหรือลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกอาคาร ห้ามการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ ในบริเวณที่จอดรถ ห้ามจอดรถริมถนนสายหลักทุกสายอย่างเด็ดขาด เพิ่มจุดตรวจจับควันดำ และออกคำสั่งห้ามใช้กับรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข

• ระดับที่ 3 “ควบคุมพื้นที่” (76-100 มคก./ลบม.) ให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนหรือยกเลิกกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกอาคาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ในการพิจารณาสั่งการ พิจารณาลดหรือยกเลิกกิจกรรมสาธารณะที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เพื่อให้งดการเผา และควบคุมแหล่งกำเนิดทุกชนิดอย่างเร่งด่วน ขอความร่วมมือหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อฝุ่นละออง และเร่งคืนพื้นที่ก่อสร้าง

• ระดับที่ 4 ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ เพื่อพิจารณาแนวทางมาตรการดำเนินงาน (มากกว่า 100 มคก./ลบม.)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะโดนเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤต ไม่ให้มีกิจกรรมที่เกิดฝุ่น ได้แก่ ควันดำจากการจราจร โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และการก่อสร้าง โดยจะมีหนังสือประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมดำเนินการ และยกระดับมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

———————————