พล.ต.อ.อดุลย์ ประธาน กมธ.แรงงาน ห่วงสถานการณ์โควิด – 19 ในกลุ่มแรงงาน ประชุมติดตามวางมาตรการแก้ไขปัญหากับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อสถานการณ์โควิด – 19 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เสนอแนะหน่วยเกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อสถานการณ์ดังกล่าว ในวันนี้จึงได้เชิญผู้แทนกระทรวงแรงงานมาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงาน โดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมและประสานข้อมูลรายงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละแห่งมีมาตรการป้องกันโควิด – 19 ที่เข้มงวดรัดกุมอยู่แล้ว

สำหรับมาตรการเพิ่มเติมเชิงรุกของกระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และให้สำนักงานประกันสังคมร่วมมือกับสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทีมแพทย์ พยาบาล รถโมบาย และตู้ตรวจโรคไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 โดยให้ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง ซึ่งหากตรวจพบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยจะพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เนื่องจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ ซึ่งลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน รวมกันไม่เกิน 90 วัน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะได้นำเรื่องขอความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จากการรับฟังแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ยังได้มีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหา การประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด การจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงาน (Big Data) มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการสกัดกั้นมิให้มีการเข้า – ออกตามแนวชายแดน การควบคุมการแพร่ระบาดโดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด – 19 รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอีกด้วย

————————————————-