กรมทางหลวง ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจฯ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน

กรมทางหลวง ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจฯ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน  เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ คาดศึกษาแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้        

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม ประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการโดยแนวเส้นทางของโครงการมีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 101 (บริเวณซ้ายทาง) กม.ที่ 354+090 – กม.ที่ 376+860 (บ้านผาตูม) ระยะทางประมาณ 24.5  กิโลเมตร ซึ่งจะออกแบบถนนเป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับความกว้างช่องละ 3.5 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร ตามมาตรฐานทางหลวง ซึ่งในอนาคตเส้นทางดังกล่าวจะเป็นถนนโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลักต่อไป

ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงที่ผ่านตัวเมืองจังหวัดน่านเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสายทางที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่านและเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดแพร่–อำเภอร้องกวาง–จังหวัดน่าน ในแนวทิศเหนือถึงใต้ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH13) โดยเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทางด่านห้วยโก๋นไปสู่จีนตอนใต้ ซึ่งจากผลคาดการณ์ปริมาณจราจรพบว่า จะมีปริมาณจราจรที่เลี่ยงเมืองน่านมาใช้ถนนโครงการใน    ช่วงต้นทางจนถึงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1091 สายจุน – น่าน ประมาณ 12,938 คันต่อวัน

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านเป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาจราจรหนาแน่นในตัวเมืองน่าน ลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่านและเป็นการส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า และด้านการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนอีกด้วย โดยคาดว่าจะศึกษาความเหมาะสมฯแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 และนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาได้ในปี 2562

ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.bypassnan.com สำนักงานแผนงาน กรมทางหลวง โทร. 0 2354 6668 – 75 ต่อ 23797 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)