พลเอก ฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม เห็นชอบโครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล กทม. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม (กขป.4) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขและสังคม และพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พลเอก ฉัตรชัยกล่าวว่า ในวันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการสำคัญ (Flagship) เป็นการปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขคือ โครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นโครงการที่มีความจำเป็นและต้องเร่งรัดดำเนินการและส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง เน้นการดูแลสุขภาพ  ป้องกันโรค  ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดแออัด  ลดระยะเวลารอคอย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรับบริการ

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 373 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นศูนย์กลางของชุมชนส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนปลอดขยะและปลอดภัยจากไข้เลือดออก ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี และสร้างที่พักขยะติดเชื้อของชุมชนใน รพ.สต. เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานบริการและผู้ป่วยในชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ได้กำหนดจัดกิจกรรม รพ.สต.ชวนคนไทยออกกำลังกายทั่วประเทศในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ สัปดาห์รณรงค์ร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ 23 – 29 ธันวาคม 2561 และกิจกรรมชวนคนไทยร่วมกลุ่มชมรมออกกำลังกายทั่วประเทศ 1 ล้านคน วันที่ 28 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ ยังติดตามงานตามนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการการแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยมีความมั่งคั่ง และมีความมั่นคงในระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคนในสังคม ลดความรุนแรงให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมความด้วยระบบดิจิทัล พัฒนาระบบสวัสดิการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

*****************