กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปลื้ม คว้ารางวัลหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมฯ ประจำปี 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบด้านส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ จากการมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ‘อรมน’ เน้นย้ำให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมี 6 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร      กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานจังหวัดนครนายก และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นางอรมน กล่าวว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศดำเนินภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า พร้อมทั้งสร้างโอกาสและแต้มต่อทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมฯ ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับของทางราชการ รางวัลดังกล่าวจึงเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเป็นข้าราชการที่ดี ควรแก่ความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ และเป็นเวทีในการประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่ได้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ประจำปี พ.ศ. 2561

—————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์