ประกันสังคม อัพเกรดบริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน เตรียมจับมือสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบฐานจัดเก็บภาษี

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานในองค์กร รวมทั้งรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบงานบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน/ลูกจ้าง โดยสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการรับ-จ่ายเงินหลากหลายช่องทาง เช่น การให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/หน่วยบริการ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร การให้บริการ รับชำระเงินจากนายจ้างผ่านระบบ e-Payment การขอรับสิทธิประโยชน์โอนผ่านธนาคารโดยทุกช่องทาง   การชำระเงินสมทบฟรีค่าธรรมเนียม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาเรื่องใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไม่ถึงมือผู้ประกันตนหรือใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกันตนได้รับสูญหาย ซึ่งระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบเสร็จรับเงินไว้ได้ด้วย ทั้งนี้ ในเบื้องต้นผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบการชำระเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารหักเงินไว้ นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งผลการชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือ และทุกสิ้นปีผู้ประกันตนจะได้รับใบแจ้งยอดการชำระเงินสมทบ     ประจำปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการยื่นหักลดหย่อนภาษีแทนใบเสร็จรับเงินได้  ซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคม  อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงินสมทบกับกรมสรรพากร (Big data) เพื่อลดภาระการยื่นเอกสาร    ของประชาชน  ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและแจ้งที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สำหรับวิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินง่ายๆ เพียงผู้ประกันตน สมัครใช้บริการที่เว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบจะกำหนด User และ password    ให้ทันที  ผู้ประกันตน Login และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน นอกจากการตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินแล้ว ยังสามารถใช้บริการสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล การคำนวณเงินบำนาญชราภาพ และรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด    24 ชั่วโมง

—————————————–

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน