ก.แรงงาน หารือ จุฬาฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ก.แรงงาน ร่วมหารือ จุฬาฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การกำหนดนโยบายด้านแรงงานในยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ตามนโยบายของ รมว.แรงงาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และการบริหารจัดการข้อมูล (big data) ณ ห้องประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center : NLRC) และพัฒนาระบบ Big data ด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive technology) และปัญญาประดิษฐ์ (AI ) ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานในระบบนอกระบบ และผู้ประกอบการ

โดยกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานและกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน อันนำไปสู่ศูนย์ที่สามารถบูรณาการและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานของประเทศได้อย่างครบวงจร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยประเด็นด้านแรงงาน ยกระดับการพัฒนาฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงเป็นฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป