กรมการแพทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่พักอาศัยและในโรงพยาบาล การดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่ยังไม่ติดเชื้อ รวมถึงการบริหารเตียงและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอร่วมกับผู้บริหารกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Webex  ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

………………………………………….