อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง “การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องวีนัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อสัมมนาเรื่องการรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ในประเด็น “บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ” โดยมีกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (นายไมตรี อินทุสุต) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์) ร่วมเป็นวิทยากร

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีแผนในการศึกษาปัญหาสิทธิของผู้สูงอายุเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเสนอต่อรัฐบาลตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กสม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิของผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ทั้งจากงานศึกษาวิจัย การลงพื้นที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำร่างข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในเบื้องต้น

เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมประมาณ ๑๐๐ คน และนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงข้อเสนอแนะผู้สูงอายุที่จัดทำโดย กสม. ให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นไปตามแนวทางการไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry) ที่เป็นกระบวนการตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ก่อนเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP