“บิ๊กอู๋”บุกชลบุรี เตรียมเปิดศูนย์บริหารแรงงานแบบครบวงจร รองรับอีอีซี 16 พ.ย.นี้

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หวังเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี พร้อมให้บริการนายจ้าง ผู้สมัครงานแบบวันสต็อปเซอร์วิส ดีเดย์เปิดบริการอย่างเป็นทางการ 16 พฤศจิกายนนี้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยบริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC ให้บริการผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แห่งนี้จะให้บริการในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สมัครงาน (One Stop Service) ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ลงทะเบียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยกรมการจัดหางาน รับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง สัมภาษณ์เพื่อทราบรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครงาน 2)แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โดยกรมการจัดหางานจะทดสอบความถนัดของตนเอง แนะนำเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม เตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งาน 3)จับคู่ตำแหน่งงาน โดยกรมการจัดหางานจะจับคู่ตำแหน่งงานทีเหมาะสม ส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง 4)พัฒนาทักษะฝีมือ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประสานการพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาแรงงาน และ 5)คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ให้ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและส่งต่อ ให้บริการตรวจสอบสิทธิ รับยื่นแบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ ให้คำปรึกษาและให้ความรู้งานประกันสังคม เป็นต้น

สำหรับนายจ้างและผู้ประกอบกิจการ จะให้บริการตรวจลงตราและขอใบอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน จะให้บริการตรวจลงตรา (Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แก่ผู้บริหารช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการตามกฎหมาย BOI การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังเป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC โดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงาน ตลอดจนเป็นศูนย์ฯ ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ EEC และให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เอกชน และนักลงทุนในพื้นที่ EEC อีกด้วย