กรมควบคุมโรค จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมถอดบทเรียนโรงเรียนแกนนำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย  ร่วมถอดบทเรียนโรงเรียนแกนนำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นป้องกันและดูแลเด็ก เยาวชนให้ห่างไกลและรู้เท่าทันพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนแกนนำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 93 คน เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคตามบริบทของพื้นที่

ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน ผลักดันมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและรอบสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลด้านนโยบาย รวมถึงกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยกันป้องกันเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ไม่ให้กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ และรู้เท่าทันพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค