คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีอยู่รอดในสภาวะมลพิษ PM 2.5

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีอยู่รอดในสภาวะมลพิษ PM 2.5

ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล