อธิบดีกรมผส. เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการวิจัย “หุ่นยนต์แจ้งเตือนการดำรงชีวิตและแจ้งสาเหตุสำหรับผู้สูงอายุ”

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการวิจัย “หุ่นยนต์แจ้งเตือนการดำรงชีวิตและแจ้งสาเหตุสำหรับผู้สูงอายุ” (The live Reminding and Emergency Alerting Robot for elderly : REAR) ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถใช้เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งสามารถนำผลการวิจัยที่ได้นี้มาใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ โดยคณะผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบต้นแบบที่ฝังโปรแกรมการดำเนินงานไว้บนหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (ไมโครโรบ๊อด) รูปแบบการทำงานแบบ Microchip ที่สามารถแจ้งเตือนการรับประทานอาหารหรือยาโดยใช้เสียงบันทึกใหม่ได้ของลูกหลาน ตลอดจนการเชื่อมต่อแบบวีดิโอคอนเฟอร์เร้นเพื่อการสนทนาระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลานหรือผู้ดูแลท่านเหล่านั้นจากที่ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะสามารถ Run บนระบบควบคุมการทำงานแบบ Real Time เพื่อใช้ในการตรวจตราดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ เมื่อเกิดเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านั้น  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารหลักสูตรอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ (ดร.มงคล กลิ่นกระจาย) และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/