รองนายกฯ ลงพื้นที่รพ.สต.บ้านคลองม่วง จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิ และอสม 4.0

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิ และอสม. 4.0 ใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เสริมการปฏิบัติงาน ดูแลสุขภาพประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านคลองม่วง จ.กระบี่  และให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาล ได้กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล โดยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. และอสม. ให้สามารถดูแลประชาชนในขั้นต้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการป้องกันการเจ็บป่วย และนําเทคโนโลยีมาเสริมการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ รพ.สต. และอสม. จะเป็นศูนย์เชื่อมโยงการทำงานของระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ได้เร่งรัดพัฒนารพ.สต. เป็นรพ.สต. ติดดาว  และพัฒนา อสม.ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จํานวน 1,030,000 คนทั่วประเทศ ให้มีความรู้และศักยภาพในการดูแลประชาชนเพิ่มขึ้น เป็น อสม. 4.0 ดูแลประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

พลเอก ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า รู้สึกชื่นชม รพ.สต.บ้านคลองม่วง ที่นําเทคโนโลยีการสื่อสารคือแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ มาเสริมการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าสาธารณสุข กับเครือข่าย อสม. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เป็นคลังความรู้สําหรับ อสม. ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ลดการทํางานที่ซ้ำซ้อน ลดเวลาการทํางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ขณะนี้ภาคใต้เป็นช่วงฤดูฝนได้กำชับให้รพ.สต. อสม. เชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และการเข้าถึงผู้ป่วยสงสัยอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ลดการเสียชีวิต ซึ่งผลของความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงอย่างต่อเนื่อง

“ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. ในการทํางานด้วยความมุ่งมั่น ยึดประโยชน์ของประชาชน ชุมชนเป็นสําคัญ และขอให้ดํารงการพัฒนา อสม. 4.0 เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ พร้อมกับการทํางานเชิงรุกในการป้องกันโรคต่าง ๆ” พลเอกฉัตรชัยกล่าว

พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการเยี่ยมชมจุดบริการต่าง ๆ และนิทรรศการของรพ.สต.บ้านคลองม่วง  พบว่า เจ้าหน้าที่และอสม.มีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ อสม.ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีจิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและช่วยเหลือสังคม เช่น กลุ่มออกกำลังกาย ร่วมให้บริการที่จัดตรวจช่วงเทศกาล เป็นแบบอย่างการจัดบ้านเรือนให้สะอาด เป็นต้น

ทั้งนี้ รพ.สต.บ้านคลองม่วง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ในโครงการ “ประกวดการใช้งาน Application อสม. ออนไลน์” ซึ่งเอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการทํางานสาธารณสุขชุมชนให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

**************************************