คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขฯ เข้าพบ“บิ๊กอู๋”หารือยกระดับหลักประกันสุขภาพแรงงาน

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบหลักประกันสุขภาพของภาคแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์ เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ในประเด็นเรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงานการหารือในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้แก่ 1.ด้านระบบหลักประกันสุขภาพ 2.ด้านการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค 3. ด้านระบบบริการปฐมภูมิ 4. ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5. ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 6. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ และ 7. ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
           ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและค้มครองแรงงาน หารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขฯ เพื่อยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพของภาคแรงงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
——————————