ประกันสังคม ปลื้ม คว้ารางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมระบบการออมของคนไทยทุกภาคส่วน  รวมถึงแรงงานนอกระบบ  เพื่อการดำรงชีพยามชราภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  มีหลักประกัน  และมีโอกาสสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคต ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยตั้งแต่วัยทำงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพ และเป็นการสร้างช่องทางผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินบำนาญเพื่อความเสมอภาค  และความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ  อย่างทั่วถึง  ซึ่งผลจากการร่วมมือถือว่าประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี  โดยในวันนี้ ( 31 ตุลาคม 2561) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4    ชั้น 4 กระทรวงการคลัง  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นปีแรก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญของรัฐ  ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้รับเกียรติเข้ารับ       “รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561” ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร  พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นตัวแทนรับมอบ และนับเป็น อีกหนึ่งรางวัลที่สำนักงานประกันสังคมภาคภูมิใจในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน

รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน  และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงาน  มีหลักประกันที่มั่นคงต่อไป

 

…………………………………………………………………

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามงานประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชม.