กสร. จัด MOU ชาวไร่ยาสูบสุโขทัย หนุนต่อต้านแรงงานเด็ก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือเครือข่ายสมาคมชาวไร่ยาสูบและบริษัทรับซื้อใบยาสูบ จังหวัดสุโขทัย ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและ   สร้างความปลอดภัยในการทำงาน

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี เป็นผู้แทนกสร. ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐรวมใจป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและใส่ใจความปลอดภัยการทำงานของชาวไร่ยาสูบ ระหว่าง กสร. จังหวัดสุโขทัย สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอเล่ย์จังหวัดสุโขทัย บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับซื้อ   ใบยาสูบจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่การเพาะปลูกต้นยาสูบจำนวนมากเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายเน้นหนักของกสร.ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี     ให้นานาประเทศได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันสร้างความปลอดภัย  ในการทำงานของชาวไร่ยาสูบ

นายวิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากการลงนามในครั้งนี้ เครือข่ายแรงงานประชารัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมไปถึงจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเผยแพร่หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก  และสร้างการรับรู้ให้ชาวไร่ยาสูบมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน และสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลชาวไร่ยาสูบและแรงงานภาคเกษตรในระดับจังหวัดโดยสอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้ง  สอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาล