กรมควบคุมโรค เตรียมขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด โดยเน้น 4 เรื่องสำคัญที่จะดำเนินงานในพื้นที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่ากรมควบคุมโรค ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง     เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด สำหรับนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  โดยมีนายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

สาระสำคัญของการประชุมมี 4 เรื่อง คือ 1.ควรมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร อย่างน้อยทุก 3 เดือน  2.ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น  และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ  3.ควรมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และ 4.รายงานความก้าวหน้าเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทราบทุก 3 เดือน

 

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศประสบความสำเร็จ ลดความชุกการดื่มสุราในเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีปัญหาสุขภาพหรือที่ต้องการให้สุขภาพดี  เพื่อให้สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุราได้

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค