ปลัดสธ. มอบโอวาท 47 จิตอาสากระทรวงสาธารณสุข พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มอบโอวาทจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข 47 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทราบการปฏิบัติตัวระหว่างรับการฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีม

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโอวาทแก่จิตอาสากระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 จำนวน 47 คน เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม ทราบการปฏิบัติตัวระหว่างรับการฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีม ว่า กระทรวงสาธารณสุข สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 มุ่งเน้นทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์  มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม เมื่อจบการฝึกอบรม  จะเป็นวิทยากรชั้นเลิศ และขยายผลในหน่วยงานตนเอง เป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไป  ทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท  ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างมีประสิทธิผล และให้มีองค์ความรู้ มีวินัย มีทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทุกคนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ถือว่าทุกคนเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและครอบครัว รวมทั้งหน่วยงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และรวมกันแสดงภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เทิดทูนในสถาบัน มีความเสียสละ  ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ มีความสามัคคี

ทั้งนี้ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม จำนวน 47 คน ร่วมกับบุคลากรจากกระทรวงต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2561

  ************************