กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการสาธารณสุข เพื่อการรักษาโรคเสพติดยาสูบในเรือนจำ

เมื่อเร็วๆ นี้  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขการแพทย์และการพยาบาลในการให้คำปรึกษารักษาโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับชุมชนในทัณฑสถาน/เรือนจำ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองฯ กรุงเทพฯ  โดยมีนายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ  รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมยาสูบ และ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

การประชุมครั้งนี้ จัดโดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  มีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ต้องขังที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่   กรมราชทัณฑ์ และกรมควบคุมโรค    มีนโยบายร่วมกันที่จะทำให้เกิดกระบวนการเลิกบุหรี่ในเรือนจำขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของเรือนจำหรือทัณฑสถานในการให้คำปรึกษารักษาโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคลากรและนักโทษในเรือนจำ        เพื่อนำไปสู่การเลิกบุหรี่ในเรือนจำ และเกิดการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ในระดับชุมชนที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น…..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค