รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหน้าที่ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยได้เร่งผลักดันนโยบาย ๖S ๔C คือ ๖ ยั่งยืน คือ ๑. การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ ๒. การทำงานและสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ ๓. ระบบสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ๔. ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ๕. ธนาคารเวลา (สังคมไม่ทอดทิ้งกัน) ๖. การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ และ ๔ เปลี่ยน คือ ๑.กำหนดให้สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ๒. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ ๓. ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการยกระดับกลไกการบริหารจัดการและการมีข้อมูลบูรณาการสำหรับใช้ในการวางแผน เพื่อรับมือกับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นและมิติความท้าทายที่ซับซ้อนด้วย

กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้ริเริ่มพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล การให้ข้อมูลผู้สูงอายุบนระบบดิจิทัล หรือ DOP Data Center โดยมุ่งหวังในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดภาระการจัดทำเอกสาร อีกทั้งบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนของส่วนกลาง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP