กคช.เตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติเตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เข้าอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 96 หน่วย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 – 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ นั้น การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนการบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) โดยได้ประกาศให้ผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเช่าฯ จำนวน 94 ราย จากนั้นคณะกรรมการการพิจารณาการได้สิทธิเช่าจะประชุมคัดเลือกผู้ได้สิทธิเช่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และจะดำเนินการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมปฐมนิเทศการเตรียมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเปิดให้ผู้อยู่อาศัยทำสัญญาเช่าอาคารใหม่และรับกุญแจห้องพักอาศัย ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 และจะทำการขนย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2561

สำหรับการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างเพื่อรื้อถอนอาคารเดิม (แฟลตที่ 18 – 22) โดยจะเริ่มรื้อถอนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในขั้นตอนนี้จะดำเนินการควบคู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โดยจะประกาศหาผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมีนาคม 2562