รมว.พม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กระทรวงฯ ประกอบด้วย
๑.โครงการบ้านเอื้ออาทร เชียงราย (แม่สาย ๑) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๒. ศูนย์บริการร่วมตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๓. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังเชียงราย อ.แม่จัน
๔. ลานว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home)

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/