รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงราย บุกไร่ชา 101 ให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว

       พลตำรวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน  ในจังหวัดเชียงราย ตนได้มีโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานผู้ประกันตนต่างด้าว ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ บริษัทชา 101 จำกัด จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทน  ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดเชียงราย  โดยมียอดแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 จำนวน 11,551 คน โดยเป็นสัญชาติอื่นๆ 1,320 คน  เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา  ลาว  กัมพูชา) รวมทั้งสิ้น 10,231 คน  แบ่งเป็น เมียนมา 9,730 คน ลาว 373 คน และกัมพูชา 128 คน ทั้งนี้ บริษัท ชา 101 จำกัด มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 38 คน สัญชาติลาว 37 คน และกัมพูชา 1 คน  เพื่อมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้สิทธิที่พึงมีได้อย่างถูกต้อง

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า โครงการให้ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าวและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้าง บริษัท ชา 101 จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสิทธิประกันสังคม ที่กระทรวงแรงงานมุ่งให้ความสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้สวัสดิการที่ดีแก่แรงงานต่างด้าวให้ได้เข้าถึงหลักประกันสังคมที่ดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน