กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรไทย หวังดันสมุนไพรไทยผงาดในตลาดโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าลุยพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หลังลงนาม MOU กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ล่าสุดจับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรไทย หวังดันสมุนไพรไทยผงาดในตลาดโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ทำ MOU กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป และหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยมีสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในรายการสินค้าเกษตรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเลือกเป็นสินค้าที่ต้องการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงเข้าพบและหารือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อหาความเป็นไปได้ และโอกาสในการร่วมมือกันพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากล  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ที่มีความพร้อมทั้งในด้านอาจารย์ นักวิจัย อุปกรณ์ และเครื่องไม้เครื่องมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสมุนไพรไทยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

นางอรมนกล่าวว่า จากการหารือกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากล และได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชสมุนไพร ทั้งที่ปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการเพาะปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยหาตลาดและจับคู่เกษตรกรกับผู้ที่ประสงค์จะรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแปรรูปอื่นๆ อีกด้วย โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติไว้ในเบื้องต้นว่าจะลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร การทำตลาด และการส่งออกสมุนไพรสู่ตลาดโลก ให้กับเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นต้น  ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ก็สามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้คำแนะนำเรื่องการหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันสมุนไพรของไทยที่นิยมในประเทศ เช่น  กระชายดำ ไพล ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร สำหรับไพลและขมิ้นชันเป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วย

 

————————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์