กรมผส.เข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …… สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในนามกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …… สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายวรพล โสคติยานีรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP