รมว.สธ.ชื่นชมคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว จ.เชียงราย ลดแออัดโรงพยาบาลใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ชื่นชมคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลป่างิ้ว   อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน ลดแออัด ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่

เช้าวันที่ 29 ตุลาคม 256 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว หรือ PCC รพ.สต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพให้การดูแลประชาชนใกล้ชิด ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

สำหรับคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว เป็น PCC ต้นแบบเขตชนบทปี 2561 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว มีการจัดบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าออกตรวจรักษา ให้บริการทุกกลุ่มวัย มีคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ในปี 2561 PCC รพ.สต.ป่างิ้วให้บริการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ร้อยละ 87 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 77.8 ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั้ง 16 รายต่อเนื่อง โดยทีมหมอครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) จำนวน 1,170 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 จะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่งตามจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เน้นคุณภาพให้มีต้นแบบของแต่ละเขตเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคลินิกหมอครอบครัว
ในเขต พัฒนารูปแบบมาตรฐานบริการ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาแอปพลิเคชัน H4U สำหรับประชาชนรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเอง โปรแกรมจัดการข้อมูลสุขภาพ

สำหรับเจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรอบรมสหวิชาชีพของทีมหมอครอบครัวและอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สามารถผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 9 คน อยู่ระหว่างฝึกอบรมอีก 21 คน โดยจังหวัดเชียงรายมีประชากร 1.1 ล้านคนควรมีทีมหมอครอบครัว 107 ทีม  ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 19 ทีม จึงต้องเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้