กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการจัดบริการศูนย์บริการชุมชนฯ (DIC/DIC-Cluster)

…..เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบนโยบายและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการจัดบริการศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน (DIC/DIC-Cluster)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน   ให้เกิดการบูรณาการในการทำงานในระดับพื้นที่และเกิดความยั่งยืน จะส่งผลต่อการบรรลุนโยบายยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคของประเทศ  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  จัดระหว่างวันที่ 24–26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการขยายการดำเนินงานจาก 29 จังหวัดนำร่อง และขยายพื้นที่เพิ่มอีก 10 จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคประชาสังคม รวมผู้เข้าอบรมประมาณ 120 คน

DIC หมายถึง ศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบการบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงบริการ มีบริการป้องกันและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขั้นพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมประสาน ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และระบบบริการของรัฐ ต่อไป…..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค