คุ้มค่าเดินทางกับรถไฟฟ้า MRT

🚈 รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 48 กิโลเมตร จำนวน 38 สถานี

อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 16 บาทจ่ายสูงสุดไม่เกิน 42 บาท โดยคิดอัตราค่าโดยสาร 42 บาท ตั้งแต่สถานีที่ 12 – 38

🚈 รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ระยะทาง 23 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี อัตราค่าโดยสาร เริ่มต้น 14 บาท จ่ายสูงสุดไม่เกิน 20 บาท* โดยคิดอัตราค่าโดยสาร 20 บาท* ตั้งแต่สถานีที่ 3 – 16 (ลดค่าโดยสารจากไม่เกิน 42 บาท)