อาชีวศึกษาต่อยอดยุทธศาสตร์ปั้นนักศึกษางานซ่อมบำรุงไฟฟ้าป้อนอุตสาหกรรม 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รุ่นที่ 4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ณ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ภายหลังจากจบหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับซีเมนส์เป็นระยะเวลา 6 เดือน

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดยมีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งหมด 4 รุ่น และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 4 รุ่น ซึ่งในรุ่นที่ 4 นี้มีผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 17 คน ซึ่งก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องผ่านการคัดเลือก จากสอศ. ร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด และต้องเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม การคัดเลือกใช้การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของอาชีวศึกษา ในการเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิชาชีพ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในระบบเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม Thailand 4.0 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ได้รับจากประสบการณ์จริง และนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างดี

ด้าน มร.โทมัส  มาซัวร์  หัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด กล่าวว่า นับว่าเป็นอีกความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน ซีเมนส์ ในฐานะผู้ให้การฝึกสอนนักศึกษาในโครงการฯ รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำของเยอรมันให้กับนักศึกษาไทย เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจระบบรางมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น โครงการความร่วมมือระบบทวิภาคี จึงช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศในการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมระบบรางได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การฝึกงาน จะประกอบด้วยภาคทฤษฎี 3 เดือน และปฏิบัติ 6 เดือน นักศึกษาทั้ง 17 คน ได้รับการฝึกปฏิบัติในส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส และงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 ซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการซ่อมบำรุงในด้านเทคนิค โดยหมุนเวียนเพื่อฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยทั้งหมด 7 แผนก ได้แก่ แผนกจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา แผนกรถไฟฟ้า แผนกสื่อสัญญาณ แผนกระบบรางและรางที่สาม แผนกดูแลอุปกรณ์และศูนย์ซ่อมบำรุง แผนกวิศวกรรมบริการอาคารและไฟฟ้ากำลัง และแผนกระบบสื่อสารและ SCADA โดยอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแล ฝึกอบรมและประเมินผลหลังจากฝึกปฏิบัติ จากช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์แต่ละแผนกในบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ส่วนซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า อีกทั้งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ มีสวัสดิการจัดให้กับนักศึกษาและมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย

อีกทั้ง ซีเมนส์ โมบิบิตี้ ยังคงเดินหน้าให้ความร่วมมือในการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการนี้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นรุ่นที่ 1 ด้วย และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการฯนี้ จะสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต้องการช่างฝีมือด้านเทคนิคที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

กลุ่มประชาามพันธ์ สอศ.