พม. บูรณาการภาคีเครือข่าย รองรับการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะรอบกทม.

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ (บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพฯ ดินแดง) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ ในการรองรับกลุ่มเป้าหมายที่พบจากการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 89 แห่ง ตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

นางนภา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขานรับนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลและจัดระเบียบคนเร่ร่อนที่ใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นที่พัก ตามภารกิจกรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย และจากข้อสั่งการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่สั่งการให้สถานีตำรวจนครบาลทั้ง 89 แห่ง ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะรอบกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเข้มข้น

นางนภา กล่าวต่อไปว่า จากการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2561 สถานีตำรวจนครบาลได้ประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ หรือ บ้านมิตรไมตรีกรุงเทพฯ ดินแดง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 404 คน เป็นเพศชาย 360 คน เพศหญิง 44 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 65 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ตามลำดับ ในจำนวนดังกล่าว พบว่า เป็นบุคคลต่างด้าว จำนวน 1 คน ซึ่งบ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ ได้ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และส่งกลับประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ยังพบผู้มีอาการทางจิตเวช จำนวน 12 คน จึงได้ส่งเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ณ ขณะนี้ บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ ได้ดำเนินกระบวนการเพื่อให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 389 คน และผู้ทำการขอทาน จำนวน 2 คน กระบวนการในการให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย การให้บริการที่พักอาศัยชั่วคราว การให้คำปรึกษา แนะนำสวัสดิการ การสืบค้นประวัติเพื่อติดตามครอบครัว และประสานส่งต่อเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ และฝึกอาชีพตามความสนใจ ในส่วนของการประสานติดตามครอบครัวนั้น บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ สามารถดำเนินการประสานติดตามครอบครัวได้ จำนวน 25 คน ซึ่งครอบครัวได้มารับกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ ได้ให้คำแนะนำก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวทุกราย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้ก้าวสู่สวัสดิการขั้นพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ผู้ทำการขอทาน สามารถแจ้ง สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ นางนภา กล่าวตอนท้าย