กรมที่ดินประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 กรมที่ดินจัดอบรมข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร      

นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการกรมที่ดิน มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง  ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานกรมที่ดินปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน กรมที่ดินจึงได้จัดโครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการกรมที่ดินสังกัดส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 540 คน

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน จะเป็นผู้นำการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานกรมที่ดินร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 540 คน

 

——————————————–