พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคคอตีบในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –25 ตุลาคม 2561  มีการรายงานผู้ป่วย จำนวน 14 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นสัญชาติไทย 13 ราย และสัญชาติพม่า 1 ราย  โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-10 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยะลา สระแก้ว นครราชสีมา ปทุมธานี และเชียงราย ตามลำดับ”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ (วันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 61) คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคคอตีบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสถานที่ซึ่งมีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร แคมป์คนงาน โรงเรียนประจำ รวมถึงบางพื้นที่ของประเทศที่ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนยังไม่เพียงพอ  สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคอตีบคือ การที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ได้รับฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือการไม่ไปรับการกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคลดต่ำลง  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ในการป้องกันโรคนี้สามารถทำได้โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ จึงขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีน dT ครบตามเกณฑ์   นอกจากนี้ ควรสังเกตอาการของโรค หากพบว่ามีไข้ เจ็บคอ หรือมีแผ่นฝ้าขาวในช่องปาก ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค