รองปลัดเกษตรลงพื้นที่พบปะเกษตรกรบ้านป่าซางใต้ ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พบปะผู้แทนเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พื้นที่บ้านป่าซางใต้ ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อติดตามการเข้าร่วมโครงการและสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรจ.เชียงราย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา จำนวน 22,000 ไร่ คาดว่าจะมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ผู้บริหารได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการกันทำงานตามนโยบายกันอย่างเต็มที่

 

นายสวิง ทิพย์สุภา และนายสุพันธ์ แสนบ้าน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบัวสลี จำกัด มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดหลังนา พบว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าการปลูกข้าว ได้รับรายได้ประมาณ 6,000-8,000 บาท/ไร่ ค่าเฉลี่ยผลผลิต 1-1.5 ตัน/ไร่ เป็นพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และน้ำในการเพาะปลูกเพียงพอ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนและการรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตร ที่ผ่านมาปลูกข้าวบ้าง โดยหลัก ๆ ชอบปลูกข้าวโพด ในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน