นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ และอปท.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน  และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลฯ เข้าร่วมในพิธี  สำหรับจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำพานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย   ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รวมแล้วจำนวน 15 รางวัล

(*)ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้ารับโล่รางวัลชมเชย การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 192 รางวัล  ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง เข้ารับรางวัลดังกล่าว ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ :  ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ซึ่งผลงาน/โครงการ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี :  ด้านการศึกษา (โรงเรียน)  ซึ่งผลงาน/โครงการ คือ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. เทศบาลนครนนทบุรี :  ด้านสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย)  ซึ่งผลงาน/โครงการ คือ โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล)
  4. เทศบาลนครปากเกร็ด :  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งผลงาน/โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
  5. เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย :  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ซึ่งผลงาน/โครงการ คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน

: พรหมพร prd.nont