ม.เจ้าพระยาเดินหน้าผลิต ‘บัณฑิตพรีเมียม’ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ หลังเข้าร่วมโครงการ ‘ศธ.-ซีพีออลล์’ ปั้นบุคลากรคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเดินหน้าผลิตบัณฑิต “พรีเมียม” หลังเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและซีพี ออลล์ ปั้นบุคลากรคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน เผยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ  เตรียมเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมการค้า” พร้อมผนึกความร่วมมือกับกลุ่มซีพี ออลล์ ทั้งหมด 7 ด้าน เน้นเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของสถานประกอบการ เผยซีพี ออลล์ พร้อมมอบทุนการศึกษาร้อยละ 70   ตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และรับประกันการมีงานทำ 100% ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าทำงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาคณาจารย์ควบคู่ไปด้วย มั่นใจเพิ่มทั้งโอกาสและคุณภาพบัณฑิต สอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0

ดร.ดารัตน์   ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมียม ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา รวมกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และบมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

“โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าชื่นชมมาก เพราะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น เราจะเดินหน้าผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ในหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมการค้า”โดยมีขอบข่ายความร่วมมือกับกลุ่มซีพี ออลล์ ทั้งหมด 7 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ด้านทุนการศึกษา โดยซีพี ออลล์ จะมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรร้อยละ 70 ของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่เข้าร่วมโครงการ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รับประกันการมีงานทำ 100% โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ” ดร.ดารัตน์กล่าว

ขณะที่ความร่วมมือด้านที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ เน้นหลักสูตรด้านสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ 3.ด้านการพัฒนาคณาจารย์ เปิดโอกาสการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจให้แก่คณาจารย์จากสถานประกอบการ ให้คำแนะนำเทคนิคและวิธีการในการนิเทศนักศึกษา  4.ด้านทรัพยากรทางการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการเฉพาะทาง รวมทั้งยังสนับสนุนอาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาวิชาต่างๆ เป็นการเฉพาะเจาะจงอีกด้วย

สำหรับความร่วมมือด้านที่ 5 จะเป็นด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสร้างผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการและนวัตกรรมยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับประเทศ  6. ด้านการแนะแนวและสื่อการตลาด ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ จะร่วมแนะแนวและสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ทางการตลาดกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  และความร่วมมือด้านที่ 7  จะเป็นด้านประกันคุณภาพ สนับสนุนเอกสาร ข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพในแก่หน่วยงานตรวจประเมินเพื่อประกันคุณภาพ

“ในนามของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขอแสดงความชื่นชมวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง เรามั่นใจว่า โครงการความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อให้โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนของชาติที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการจัดการศึกษาของท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รวมทั้งยังเป็นไปตามกระบวนการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริงอีกด้วย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากล่าว