สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชุมหารือคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เลขาธิการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายดนุชา สินธวานนท์) เป็นประธานในการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อหารือการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก โดยมี ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (นายอาสา สารสิน) ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ดร.วีระชัย ณ นคร) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย ฯลฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP