รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอ จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอแม่สรวย และชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ จังหวัดเชียงราย

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ นโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ จำนวน 328 ชุด เพื่อขับเคลื่อนงาน คทช. โดยจังหวัดเชียงรายมีชุดปฏิบัติการ ทำงาน 18 อำเภอ และอำเภอแม่สรวย เป็นหนึ่งในอำเภอที่เลือกลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าว คทช. อำเภอ มีหน้าที่ในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในแต่ละอำเภอ ให้เข้าใจถึงกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ด้านนายพงษ์บุณย์  ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้และนาย ธัญญา  เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯกล่าวว่า รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในนโยบายของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” โดยให้กรมป่าไม้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการทำงานของชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้อง เป็นการนำมาตรการมาใช้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งและทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน