“อนามัยตำบล”ทั่วประเทศเฮ สภาสธ.ชุมชนเปิดสอบ”ใบวิชาชีพ”ครั้งแรก

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ หรือเรียกชื่ออื่นๆที่ทำหน้าที่ด้านการสาธารณสุข กำลังจะเป็น ตำแหน่งวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายสมความตั้งใจ จากที่เคยเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องนี้มานานพอสมควร ในที่สุดเกิดกฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556  ต่อมจึงเกิดสภาการสาธารสุขชุมชน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนด ความเป็นวิชาชีพของ “นักการสาธารณสุข”ในอนาคต และเป็นวิชาชีพอีกหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญและที่สำคัญการเข้าถึงการให้บริการแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะโรงพยาบาลประจำตำบล ทุกแห่งทั่วประเทศ  รวมไปถึงสถานพยาบาลต่างๆในระดับชุมชน รวมถึงสามารรถไปทำงานในองค์กรด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต ที่สำคัญสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามกฏหมาย  เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ

ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยว่าสภาการสาธารสุขชุมชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัด การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ถือเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเมื่อปี2556

ประการสำคัญคือการให้นักการสาธารสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงต้องมีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจริยธรรมด้วย การมีใบประกอบวิชาชีพจะทำให้บุคคลากรด้านสาธารณสุขมีความภูมิใจที่จะรับใช้และบริการประชาชนได้อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม

ก้าวต่อไปของสภาการสาธารณสุขยังมีอีก เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสมาชิกฯ การจัดตั้งศูนย์ฯเครือข่ายฯระดับภูมิภาค ในเขตกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา นอกจากนี้จะต้องพัฒนาอีกหลายส่วนเพื่อให้เป็นระบบที่มีมาตรฐาน อาทิ ระบบการเรียนรู้ การฝึกอบรม ระบบการประเมิน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารสุขชุมชน คุณสมบัติของอาชีพกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกษนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านการสาธารสุข หรือวุฒิการศึกษาวิชาชีพด้านการสาธารสุขชุมชนของสถานการศึกษาที่สภาการสาธารณสุขรับรอง สำคัญคือจะต้องเป็นสมาชิกของสภาการสาธารสุขชุมชนด้วย

จะต้องผ่านการสอบในความรู้ต่างๆทั้งหมด5กลุ่มวิชาดังนี้ 1กลุ่มส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน 2.กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3.กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการ ส่งต่อ 4.กลุ่มกลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ5.กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

การเปิดสอบครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับนักการสาธารณสุขครั้งนี้ จะมีการเปิดสอบวันที่24พฤศจิกายน2561 โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทุกอย่างในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนสนามสอบในภูมิภาคจะมีทั้งสิ้น 13ศูนย์สอบ ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร สนามสอบคือ โรงเรียนสารวิทยา 2.อยุธยา สอบที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 3.ชลบุรี สอบที่โรงเรียนชลบุรีกัลยานุกูล 4.นครราชสีมา ใช้สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 5.อุบลราชธานี สอบที่โรงเรียนนารีนุกูล

6.ขอนแก่น สอบที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 7.อุดรธานี สอบที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 8.เชียงใหม่ สอบที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 9.พิษณุโลกสอบที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี10, นครสวรรค์ สอบที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 11.ราชบุรี สอบที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 12.สุราษฎาร์ธานี สอบที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสนามสอบสุดท้าย ที่สงขลา ใช้โรงเรียนมหาวิชาราวุธ

 

ในการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่1ประจำปี2561 มียอดผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน17,241คน