พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

วันที่ 22 ต.ค. 61 เวลา 15.30 น. ที่ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จำนวน 250 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 องค์การ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และในปี 2543 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครไทยด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครได้มีโอกาสพบปะกันเป็นประจำทุกปี สำหรับวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ตรงกับวันอาทิตย์ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จึงได้มีกำหนดจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น พร้อมทั้งจัดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ขึ้น

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสำคัญของงานวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ช่วงเช้า ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.1) เวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมแบบ Productive Welfare” และ 1.2) การประชุม Focus Group ภายใต้หัวข้อ “อาสาสมัครเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ 2) ช่วงบ่าย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จำนวน 250 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 องค์การ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ 1) โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2) โซนนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และ 3) โซนนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร

“กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติที่ได้เสียสละแรงกายและแรงใจ ในการทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และหวังว่า
การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แบบ Productive Welfare” จะเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนา และส่งผลให้ประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหา
ทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะการรับบริการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
นำไปสู่การพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

######################################