อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเปิดการประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพสัตว์ สัตว์ สัตว์ป่า (one health)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนสุขภาพคน และสุขภาพสัตว์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่บวกับสถานการณ์ต่างๆ แนวทางป้องกัน ควบคุมโรค ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้มีการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อประสานนโยบาย กำหนดแนวทางความร่วมมือประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานในการรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Emerging Disease) โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonotic Disease) รวมถึงปัญหาเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance) ที่มีความเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทุกระดับมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาขยายวงความร่วมมือเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการปัญหาต่างๆ ที่มีความสำคัญ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ